MAJOR CONTRIBUTORS TO THE DVAITA HOME PAGE

Jacek Bochenek
Ramachandra Budihal
Raymond Crawford
Tom Head
Krishna Kadiri
Srinivas Kotekal
Bala Krishna
K.T. Pandurangi
Gerald Penn
D. Prahladacharya
Narahari S. Pujar
Anand Raghavendran
H.P. Raghunandan
M.R. Raghuveer
N.A.P.S. Rao
Raghunath Rao
B.K. Ramachandra Rao
Anand Ravipati
T.V. Sridhara
Shobha Srinivasan
Keshava Tadipatri
Meera Tadipatri
Venkatesha Prasanna Tadipatri
Manish Tandon
Madhu K. Upadhya
G. Vijayadamodar

Thanks are also due to

Nandu Abhyankar
Ramakrishnan Balasubramanian
Chetan S. Bhargiri
Avinash Chopde
Subbarao Jagannatha
Ravikanth V. Kothuri
Guruprasad Krishnamurthy
Thirumala Kulkarni
Anil Kumar
P.R. Mukund
Gautham Nadig
Murthy Navarathna
Prashant Venkat Krishnamurthy
Vasu Murthy
Vijay Sadananda Pai
Kesavan Potty
Ramesh Raghav
Srinivasa Varakhedi

If you would like to make some addition to the Dvaita Home Page,
please send mail to the admins.Created June 23, 1995; last updated June 08, 2004.