Sri Purandara Dasa
Picture of Sri Purandara Dasa
Brief sketch of Sri Purandara Dasaru..

Sri Purandara Dasaru (1480-1564)

*Introduction
*Story of Naik becoming the saint
*Overview of the Purandara Dasa LiteratureFew Compositions of Sri Purandara Dasaru

-----------

Sri Pada Raja Tiirtha Sri Vyasa Raja Tiirtha Sri Vadi Raja Tiirtha Sri Raghavendra Tiirtha Sri Purandara Dasaru
Sri Kanaka Dasaru Sri Vijaya Dasaru Sri Gopala Dasaru Helevanakatte Giriyamma Sri Jagannatha Dasaru
Sri Pranesha Dasaru Harapanahalli Bhimavva Sri Prasanna Venkata Dasaru Sri Venu Gopala Dasaru Sri Mohana Dasaru
Sri Guru Jagannatha Dasaru Sri Asygyala Govinda Dasaru Sri Mahipathi Dasaru Haridasa HomePage FAQ
-----------