12

+ƤMʙDiʙ n M˴n | { |

+ƤVxɦ nnn xM | + { |

VəSɮ Vəɺ vɮhvɮ Mɰ{

xxɳn ڮb bn

Exɶ xɴɺ xɴxi Sxɴ

xɮ iɦM ɽx i֮M | 1 |

Ehhʤbx iz z iMMɺִx

hh Enʮ E ɪ iɮn

Shh ɭMɴ Ihxhh hE

xɴ ʤ^ Enxʮn | 2 |

xҮ{Dx MʮxMʽ vɮhɪ in

xɮM ʙn EMʪE

ɮʮnn xɮh ɽk

{֮nʴ` xM i n | 3 |

"Back"