16

AR I ALiVVRV ssV | xms |

$RLRis }qss sWRV ryRs xqsLixmsyLiVVRV | @ xms |

RLiTlgi R zTRVVsoRZNP

sVLi gji yRVR

|LiR xqsLiR rysLRiygRi

RLiTlgi R zTzqsRRV | 1 |

g][Fy V zTRVVsoRZNP

˳WxmsVLiRV gRi*xqsV

A xmsdNRPV rysLRiygRi

g][Fy V zTzqsRRV | 2 |

RV{qs sW NRPVsoRZNP

@LRixqssLiRV LRiVgRiVR

xqsLRizqsORPQ xmsoLRiLiRLRishRisV

RV{qssW NTPzqsRsV | 3 |