130

R kS YS kS WeL

A֧SR Ta ^L@L kSRnV | T |

^ ֥ YR WQ `vjWeL[

kR LY LR kS

SYUaSSeVW TY LikR

GYdLRX SY SP kSRnV | 1 |

JP LkR Lv TU[L[

PR XLm kS

`W^RkSL SRY ya

LڣLiPWڣ kSRnV | 2 |

UVT`R TXV[L pYkR

LV TgNkjVL kS

kVV LSLSPV BL`Y

WV SpXR SW vYRkjWW | 3 |