141( d )

iɯ{iɴE]h xxMiE ɮn Eh | { |

xʤn xzɪ Sɮh {ʮ{ʙɤE Eh | +{ |

+Mʮʙ n ʨ +VxMʮʙ xn

E vxɪn Sn xɨ Ebɪ En | 1 |

]bi n ʨ ^n xn

]Mɮ M˴n +ʚ Vx D in | 2 |

bMʮʙ xi q E]{i əi

<b xxM Ei <Ǯ EExi | 3 |

+bn κlɮ{{ + qMɳb +{{

bnɮMɳ x{{ xɨ bMʮ iɨ{{ | 4 |

+{{ɴ +iɮ q ʨ +֮ Eəʙ +q

iɪ Ebbiʙq ʨ E nVxɮx Mq | 5 |

M M I {ɮz xx M E ɱz

M M M z xɨ xM֨Jn |ɺz | 6 |

Eʶ ɨɮnn +ʚ EhE ɯn Sn

nɺɮ Eb M˴n +ʚ nʮ xbn Sn | 7 |

B nɮ Mb + Sɚ nn ˨b

ʚnʮM =qb ʶɴ ʤɚ ʮn |Sb | 8 |

Eɺ i{{n {^ d Eɺ ʤbn M] E^

nɺxn ʤb M^ xɨ ED iɨ{{ɶ^ | 9 |

nɺɮ Eb |h i vɮMvE |ɴh

uʶɪ M] Mh xɨ nM xiEh | 10 |

Mִxɚ +n EʺM +d E

B֨ʽMɮxɪ xɨ ɺ n iɨɪ | 11 |

Skɴvx {ɮE xz Skn n +nE

iɴʽx xz E xx E VxʮM E | 12 |

+ʚ {ʮ M{ kɚʚ i{x i{

+ʚ Mʺx { kɚʚ {ʮɳ n{ | 13 |

+ʚ VxMɳE] kɚʚ hɰ]

+ʚ {bn E] k˚n >ʮM +] | 14 |

{{ʴxɶxx ʮ {nnE {x

E{i{Mɳ xvx xɨ {֮n ʴ`x tx | 15 |