141

]lLiRV sxqsx xLji ss RLRigRi

sVlLiRV sW[NTPsV @LjiRV }msssV | xms |

yLiVVRLiRV V Rxmss sWRVxRV

yRVj LiRVgRi RxRV

LSRV y sVVsRlLi LSssV RxRV

NSRVszmsR ss @TRV RgRiRV | 1 |

IRV zqsRVV @ssR BLRixRV

xmsR ZOP[QQRs V FgRixRV

sVRj sVNRP NRPlgi ]gjizqsVRxRV

NRPRܮRV ssTRV gRilgi RgRiRV | 2 |

Fy᪫ssV xmsLRiLRiV [TRlLiN]RxRV

sWsR sVss RgjixqsVxRV

FyyRVNRPyR AjZNP[aRPsLSRV

$NRPXxtsQ ssTRV RgRi] | 3 |