148

R^am RY R^am

Y^RY LRL^eL RY | T |

YkRtLR YVUL

YXbQ YSR

YRWL YT W

YTY_SL YxYW RY | 1 |

LXyYV Ua LXVUL

LXR jLXwO

LXlWYtRL LXYtRL

LXjTRL LXt RY | 2 |

LtULtUdR LtUdRLU

LtUTXlWR LtUR

LtUTkR UaLtUUNL

LtUtLa LtUS` RY | 3 |

RtUT UaRtU YtRS

RtUjRU RtUR

RtU^zU UaRtU ^kWbL

RtU^ VURtUjW RY | 4 |

UkjW VkjWUV UkjW_ Ua

UkjWW_ UkjWjR

UkjWUV UaUkjWLmV YW

UkjWRY _LkSRPX RY | 5 |