170

OǮڥ

B VegZǫ} | |

OzV }{ On

}{ Py }ۭylo

{OMߡOڤڥǥ

߮y۫ P= yM} | 1 |

MOeP MOeޥڹګ dڬ

MOdT Gڭ

MOdۺګ @MOڥǮ

MOe ڭ ۥڮMOdOV | 2 |

V߫V }ߡV dt} O

y%V Oڥگ

VV MVڬlo

d%V dVڥ۩~ { | 3 |

VڥVno AV *ۢګ

V t }ڦ

Vھ߫ Vګګ

%MW Gҥ۫M} | 4 |

W¾ *ګ G

W~ ߥ

Cګڥ ۽t

O| dVڬs | 5 |"Telugu Transliteration" | "Tamil Transliteration" | "Sanskrit Transliteration"

"na" Index | First Line Songs Index

Home