183

{ɴb {ɮix ʨ | { |

ɴɮMɴtx H |ɪx | +{ |

Enhn Sʺn Wxʚ

<pxҙh ]{n

SpEiɪ `hnʴM ə

˺vֶɪx +xnnn | 1 |

iM֨Sn iڙn ʺM

xMɺ{M ʴx +M

Mɮiɨnʙ xV

Mnn +biʙ | 2 |

qbMi M] ʮi M

pMəʪi MʙM

iqn Uɴh Jn Ph

{sxɦ {֮nʴ` | 3 |