192( a )

{ɲMʴɪ S䱴 Ehx

Bʚ xbnʮ Mx Bʚ xbnʮ | { |

Bʚ xbnʚ ixɚ nn

ɚ Vhɯ | +{ |

xnM{x nMɳ n Mnxʙ

Sn Snn M{ɤə nnnʙ

nMn nʮɮ ˽n nxʙ

+nnE EnEMɳ nnʙ | 1 |

MְH n ֨Mɳ MɪMnʙ

+MɨɭlnM b MɪMnʙ

M MxM έi{ M Mnʙ

Mɴiɯ n M {b MɮMnʙ | 2 |

<SɮSɮnM VxMɳS <Sʙ

JSɮpx ix ln SE{`nʙ

xSn vɴ BƤ H SEMɳʙ

SEb {֮nʴ`x SxOnʙ | 3 |