193

RVNTPsV RVNTPsV ˳s Fsslgi zLigjiRV | xms |

xmsRVsVy˳s FyR]VsV FssgSLiVVRV | @xms |

xLjid xmsryR Fss |>g]RgjiRV

xLjiRV ysWsVXR NTPsg]RgjiRV

xLjiRV yxqsLRiV Fss LiRVgSRLRiV

xLjiRV $ sVV A˳LRiyLiVVRV | 1 |

sVVNRPVRLSRLRiV Fss sWL]LiRV NRPVRsLRiV

sVVNRPVsWZNP WgRi ys

@NRPLiNRP $ xLji˳NRPVlgi sVs RV

LRiVNRPVsVRVLRixqs \ZNPsaRPyRsslgi | 2 |

BLis sNRPV xqsNRP xqsLixmsRyRVV

sVVLis s xqsxmnsyLiVVRV

RLi $ NSgjisRWjZNP[aRPsLSRV

Lis xXRRVR sRWgji sLiR | 3 |