195

TX RW ^YV L aV

R jY L[pXY SWaV | T |

TWUTRR[L `RWS RpTR

^R WYVW

LW_ LxPR BX Gk

LWVXbQ Tk JRRV SWaV | 1 |

LLTm L[ LLY

kSPVSpaSk ֥V

jPTϧV ` PR kS T^

^PLW LmTkRPR SWaV | 2 |

VU^RS WLbVY^SYkjR

^UVR A_[S TWR

^UV^UViP TdRYj^X SL

LUXb LSXVL`YS | 3 |