197

ʪ xʮn BEiɴ

iʪ iʮn iɴɮɺ | { |

Ehh E^ Eb{SαE

hhMnn ɽxɴ

{hiʮn {ɮEvxɴ

hhʴɚn Ҳɴn nɪɴ | 1 |

Eʤx ^ ʳEʙʺ =hɤn

SʳʮM Snxn { ʽiɴ

ʤq hhx D Mɺɤɽn

ʤq ɮEx ɦɴ] | 2 |

{l n xiɺJɴxɤɽn

i iMMn ɨɭlɴ

{lɪ EMxnEɴ xz

Hʪɚn xɮM Hɽn | 3 |