218

˳LiRysV ysV xqsLiryLRij | xms |

RLiRV NSR lgi BLRix xLjiV | @xms |

NRPLiR NRPVgRilgi \ZNP sVVgjiRV ryNS

jLiNSLRiLRi sVslgi V LRiVgji

aRPVLiysLis sV sVLiRyLiVVRV

xmsoLiRLkiNSORPQ ds NRPLRiVxqsRV [gRi | 1 |

yy sRgRisV sWT y sV

GyRLRiW Fsslgi xmnsssRV

A yRV C yRV xqsV y NRPLilgi

ByRLRiW NRPX|msRV sWRRV xLjiV | 2 |

Vj{sLRi sWR ZNP[ y sVVLRiVخ

aRPVjLiVV sVsso ZNPV x[RVV

DyLRiNRP xmsoLRiLiRLRishRis RRQ*R

zqsjRVsV RV\lgiRV DRLjixqsV xLjiV | 3 |