220

b b bnbMbMɯi

b b M ] | { |

{bʴ{əEx {ntxɴx

ʤbnbn +n b | +{ |

^ xҮMq +hMʺ

=^Eb +n bɚ

^Mx EɨGvɴ

ʤ^ xbn +n b | 1 |

<SU˪n əj ɮҮ

xc iə +n b ?

+Sixix xɨɴ xxn

Si En +n b | 2 |

ʺn ں֮ v Eən

Eʺn xM ɳi ɮ

ʺɪixn Miʪɚn i

xM =Ƥִn b | 3 |

nʨ unʶ {hEənʙ

ɺn ixx {Vɺn

nEVn {ɮzɴ Vʺ ɨ

{ɶE Ҳn +n b ? | 4 |

ʽʮɮ M֯Mɳ ʮnɺɯMɳ

SɮhEM əEiɪʙ

{ʮ{ʙ Bn {֮nʴ`x

< Mə xxn b | 5 |