234( b )

qJni xɨ J|hxlx

Ɏ n{ ɪVix ɨnix | { |

VxEҶx ʮ ڙx ɽvҮx

xx i Eb nx n xnx | 1 |

xɮ {xʙ pʪkx x Ekx

+ xMɮ xMɳʚ ^x ə n^x | 2 |

Mɮ n]n ڮx MƦҮx

M iɳ ɳnʚ Vhx |ɴhx | 3 |

xʤn H Eɪnix |Jix

+ƤVɺx {nE n xix x֨ix | 4 |

ɴnx H S䱴 iVx iɮVx

ʪMɳ EE ə Ҩx ɭɦx | 5 |