28

BsW RRV LRi yxqss s[V | xms |

xmssgSLjiaRPRVs FyRܮRVs LRiLigRi | @xms |

yy [aRPgRi yy NSgRi

yy WsgRi @RV xmso

yy ssRV FsLi sLRiNRP]##lgi RV

dss gRiVLiRV sLiR yxqss s[V | 1 |

NSsWj xtsQR* gSyLiRNSLRij

FysVLRiygjiR FyRNRPsV

$sV[xLRis RsNRPs

ysVsVVRZNPLiVVLiR sLiR yxqss s[V | 2 |

sWsxqs yR NSRVj sW* NRPso

ysyLiRNRP ssksss

GsV sWTRlLi[sV Fy ssRV [s

$yR xmsoLRiLiRLRishRi yxqss s[V | 3 |