35

<n ʮʺʮ Ehx i{{

nE xɨ xM ɮxɨ | { |

Mִ ɚn < hh Eq

ʤMɪɤɽn Sɮhɴx

+Mhi ʽx +VɺəE

Mɪɤɮn xɨ Di | 1 |

֨Mִx Eb qən

{ʺM Exn E^ʴʮ

ɺvM xx䤤ɳ {bnx xɨ

֨Mִn ʴɺɤɮn | 2 |

B ʮ x bn E

n D Eb +bx]

E^n xʴx hhxҴx

ʤ^ Eʽ +nEɴx | 3 |