265

PXnV PXnV | T |

RjLT LV _LkSR

PXnV PXnV | AT |

T^Y kS A_TY ^WR

T_LWUW _SPW | 1 |

LWQ^R WL^ GkS

^YWW RVTW ڧ | 2 |

`WQLRW TWYSmT RY

LV LYWR _LkSRPXnV | 3 |