268( b )

YW_W mU TRdLW S

URm TY URYS RW | T |

^LXRY WQ `vjWL[ lWL LkSP lWUkR

[ _SWR SL, Ukթ^RS

TϧV TP Ui ϧVRVk | 1 |

LQSpXR tRS ^[L USY

Uj _S T YS_STS

LQY TP R YSkRY ST^XkR | 2 |

kS SSYS RkV kS TRY UkV kS LiPRY

TT `kV kSYSLiPYS,

Y LTXPX Uk ^jLV TTR | 3 |