271

`\QmT Y WV LpV | T |

YLU YW lWyU

^kRWY ^NjW | 1 |

_L mU LYSmU

aV R^k lWoTSmU | 2 |

TY xڧV TY UV

WkRW PXS ^RW ^^V | 3 |