275( c )

cY^ S T^ xR_STX

LSXX c kRS | T |

jVSUsT ^w_SW USm TTT

YLTX LkR YR YjV jVSkR | AT |

GkL kST Rl_Y TkY ^L

GkL XlVY URY

AkRLWiVRp k RjR^aS

Tk Tk D TY Tk SkRS kR | 1 |

Gx S LxPTR V`R LkR

jxkR SPXLR

h kS T^XW LhP SW_kUR

xPLtV URd CxPS LV | 2 |

AS ASL WLeL[ ATY

LkSUU S TpXV

R֮Sp TpXpX SSRUjW ^aY

aU` WkRW PXS TL J | 3 |