275( d )

$syxqs LiR N][s[Lji sVxms

yRVLRixqssRVsV | xms |

s[VgSs[ sWxqssWRV LiR

ksLRiORPQNRPsRV sWxs NRPXxtsQ | @xms |

xmsRFyss LiR xqsysLiRsV

zRNRPLRisV LiR s##s[R

xmsFyRsV LiR zgRiVR sLiR

sVlgiTzqs FRsRV sVVRVLRiLigRiRV | 1 |

DRVzms sRV LiR DRVxmssLi>]RVLiR

RRVLi sVlLiRWR NSLRiRsxqsV

DRV ]RV BRV [RV

@xtsv sWRVsRV V sWRVsRV | 2 |

GxqsV xLRiVxtsQ[ GxqsV NRPLRiV᪯[

NSxqsV R Fsy sVVRVNRPXxtsQRVlgi

yxqsVNTP aRPRVssV RLi xmsoLRiLiRLRishRi

ZaP[uyj yxqssRV ZNP[RV | 3 |