287( c )

jxɨE nxE jxɨE | { |

jxɨE i{j Mɯb ʶJ xjʴxi

֦Mj {ʴj | +{ |

ɨ {n M ɴh n M

MV ˺M iɨɺEE x

vڨEi vɺxɺOh Eʨi n | 1 |

{bxnx {ʙ֪z Jb {ɴx

+bVv{x Eb

Vʺnnb JɳE Sb |Sb | 2 |

YxnɪE +xniҭl nx {E

xE] iV

ɺ ʴ`x vxnʳ ɨ xɺɽ | 3 |