290

hh Eִ zʮ ʮnɺɯ

hh Eִ zʮ | { |

Sz əEhx

EzMxɳhh | +{ |

k En ֮ ʤkn hh

H ɪ xx hh

+έiɪֲɮ EβEn

xi vɴx +cɨʴx hh | 1 |

+Vx {bn hh MVɴ Eɪn hh

xVɨxMʳM iʮʺn hh

jVMɴni {ɱMbbx hh

VxɦH E䲳zʮ hh | 2 |

i֯ Eɪn hh =Mx iʳn hh

En En + hh

ɯMִ wɴxM {^M^n hh

Ehɳ EMxnEɴ hh | 3 |