298

xRV xLRigjixs ELRiWgjis

$xLjiRV xqsLRiRVsV sLRiV ZNP[ | xms |

bdPssV \ZNPgRiWLiRV sxqsyRs xRV

}msR xLjiNRPRV ZNP[Rs xRV

Agji @LRixqsLilgi ZNP[RV lgiRVVs xRV

xqsWRVsV NSsVxqsVs aRPVR xRV | 1 |

NRPWLiR rygRisV jyRs xRV

LiRRsR ss ˳LiR xRV

DLiR sVslgiLRiRsV lgiRVVyRs xRV

|LiRRV B¿RVs }T xRV | 2 |

BygRi ys RLRis sWRRs xRV

sVjNTP NRPWVss sWLji xRV

RyR sRVsVTRVV ByRs xRV

aRPVRysLiػR aRPVLihRi xRV | 3 |

AZaP sWRsV NRPWV ˳|tsQ RxmsVs xRV

[xqsV DxmsNSLRigRi sWRRs xRV

sWxqsR sss sVVsRV ZNPTxqsVs xRV

xzqs gRisssW xRV xRV | 4 |

@LjiRV AyLRissV sxqsyRs xRV

xmsLRixqslgi @zmsRs Fyzms xRV

gRiVLRiV zLjiRVLRisV ssVxqsyRs xRV

xmsoLRiLiRLRi shRis ssRVRs xRV | 5 |