300( e )

c ʽbʪi BxM c ʽbʪi | { |

+Six vxɴ +c֨c iəM Bʮ | +{ |

ɺnx xɨ nxnʚ +n ɪ

{ɶɴ +Mɪz ʮn ʮn E

Eɴx bn Ehn Ehn +b

E^ nɴ Mbz Enʮ Enʮ El | 1 |

EhxQEənʚ M M ҳ

ɴ E Eɴz +bn +bn E

xɢz Eb +ɮ ˽n ˽n iɯMִ

Eb nz Eb xx E E үl | 2 |

niMɳz Eb ExM <

ʮ xn bnx hh hh S

v֤ɳMnɮnɺxxM ɳ

Bz in {֮nʴ]z xxn Ehn +b | 3 |