51

Fs sVs sVVLSLji N]LiyRV | xms |

sVLijRV sWlgi FsLiLiRV sVLRiVgRi

sVVLijs gRiRVsV [RV | 1 |

NSsRWRLRi NSlgi RlLi

ylgi s[lLi [RV | 2 |

LSssVVRVLRi rgjilgi sV讵

sRVshRis [RV | 3 |