85

NSFyR xqsNRPxms>yLji N]xmsoLRigRiR NRPsV | xms |

CxmsLji xLjiRV RRWFyR aRPV˳

sWxmsoLSj xqsVNRP|ms a][ճ ˳W

yxms RsjLiR xmsssWss

lgi xmsR ˳syxmsgRiRV | @xms |

BLiksLRisLRisVLijLRisLijs RLiRLiVVxmssRs

XLiyLRiNRPsVVssLijRxmsRRVVlgi NRPVLiRNRPVLRiRs

sVRs sVVNRPVLiRxXRRVxqsRs

BLiRdss˳ xqsVLiRLRiRsV gRiV

ryLiR BLiRVsVV sVLiRLRiRLRi g][

sLiR LiRVsV XLiyssxms

sLiRsLiRsysLijs sLij | 1 |

NRPysV gRiyysVXR FysyRLRi Li

xmnsVs NRPaRP NRPVRssV RLjixms NRPxqs xmnsVs sRLi

@Li sxmsoR Li

@ssxqss RsysNSgji xmsLRi

LRisRWzqs V sygRiVR

sssV sVlLisV FsssgRiVgRi

sV FsxqsjLRiV sVsxqsV sxms | 2 |

[NRPVLiR NRPF a][R NUPػRFy

ZNP[ RVsVVyNRPWj xLji RVNRPW][LRis LS

aRPVa][ gRiy

NSNRPWxqssV NUP sxtsQRVR

dsos sVsNUPzqs $g][

FyshRissVgS }qssxmsLi

bdPdsVLiRV ZNP[s |qs | 3 |