92

E E En bnbnʮ xɨ

En xxxn ʚ | { |

^n xMʳ ^n ʨMʳ

+^ =hhn ɺiMʳ

M^Ehɺ i ʽʮnx Eʮnx

x^x ɭYx xxEb xV | 1 |

Və E ED iʪɪɚ +

VəExxn ʚ

Vən 䤤ʳi κlɮɚ < n

xxʮi x ʮ xx xV | 2 |

ʮ ɭkɨ ʮ ɭɮ

ʮɪɴxi iʳn

ʺʮEMxnEɴɮɪx

SɮhEəx Eέiɺִx EV | 3 |