115 c

Miɪɮ oʟ MMʪiɨ

ɽ xɚɯ n c b n | { |

+MD +ʳiɚɨ EMɳ cə

Mɳ xbiə S^Dnxɨ

iM xүnxɨ iMMj Bq

xɨ M {bi ɪ inxɨ | 1 |

xx ɪ xb ixִ Eʮnʪiɨ

xɴ Ebn iɪ xb xɨ

+zɴ E +in&Jɪn ni

Ez əxb nxɚ | 2 |

xɨ i Exɨ +䨨M nxɨ

֨x Pʮix əMə

䨨 V^bnxɨ +䨨Mʪiɨ

xɨ ɴnxMz +VEɨ | 3 |