115 c

g]RVLRi RXztsQ sVgRigSLiVVRsV

x sRVLRiV LiRV sVRV sWT x[RLRisV | xms |

@LigRiZNP IRssV NRPLigRi sVVRsV

|LigRi [RVR ¿NTPRssV

RLigji dsLRiVVLRi[ssV RVLigRigS FsRV

ssV ˳LigRi xmsTxqsVR ظRV lLiRssV | 1 |

dssV sVRV [RsV RsVso NTPLjiyLiVVRsV

sWss N]R yRV [R ssV

@sy N]sV @RVMRWR \R

NRPs sVVsVLiRV RssV | 2 |

ssV sWRV ZNP[ssV IsVlgi \sV xܮRVssV

xqsVsVs |mnsVVLjixqsVys sVgRi

ܪsV sWTssV IsVlgi|tsQyLiVVRsV

ssV xRVsRsgjisV @LiNTPssV | 3 |