120

Vx֨ Vx֨nʚ EbEb ʮ | { |

+xʨk v Eh nnnxM | +{ |

>v{b Bbɯxɨɴ

E i֙ʺɪ xɨə

JSG Vn{{ִ xɨ

ʮk ʽMMִ hɴVx֨ɴ | 1 |

ʮ ɭkɨ h Eʨ 䨨

<ptJɳ iɴ E

ɮ iɮiɨ {Sɤn iɴn

x { ɪ֨in Yxɴ | 2 |

E ʴɤvkɨɮʚ xɩi

Jiҭlɮʙ J M֯ɴx

Ei|nɪE ʺʮEh xzʚ

+EEn xɴʴv Eiɪ | 3 |