120

sVsV sVsVR N]RVNRPLiR xLjiV | xms |

@ssVR LiRV NRPXxtsQ RRVjLiRslgi | @xms |

sVlLis E*xmsoLiR FsLRiyLRiVysVso

N]LRi RVzqsRV sssWRVV

sVlLis aRPLiRNRP ˳V]xmsVs ssV

xqsLjixqsVR zgRiVs \sxtsQssVsVs | 1 |

xLjiV xqs*RsV LS NRPVsV ܪsV

xLRi BLiyRLRiV Rs }qssNRPLRiV

sLRi yLRiRsV xmsLiR[R xqsRsLiRV

slLi }mss yRVVsVRR xqsVةss | 2 |

xqsNRP sV][RsVLRi ssVRVV

xqsVdLRi sVV gRiVLRiV˳تssRVV

sVVNRPVxmsyRVNRP zqsLjiNRPXxtsQ ssQ

@NRPLiNRPyR sssR ˳NRPVRV | 3 |