127

V V V V V Mvɨ

VV VV V hɦҨ | { |

V V H E xɭvڨ

VV nɮl xɺҨ | +{ |

ʨɪ Szn i^ b

ɺɪǮ Eɴ b

xn nMɳ ɮ{h b

+ɨɽEɶD EbMɳ E | 1 |

ɮʺV ɮi ɮi

Mɯb ɯpʮɮ iɪɯ

֮Ezɮ E{֯ xɮn

{ʮ{ʮ Min iiʺ {bn | 2 |

ɺn ixn q ֮ʮ

+֮ {ixɪ |h{ɽʮ

+ɨɺɽɨɚ niɮ ʮ

ʶɶִM nEMxn iʮ | 3 |

VMɴx ^˳ʤ^ jδ

VMɴ xɭh bn jδ

xMɨMSɮ xixnx jδ

Mִn xɴ iMɤɚ jδ | 4 |

iɨx έnʺ niiMɳx in

֨xɺʮMM n {k xn

IɨMM {M ʽhEx En

xʨʺ En Enn] n | 5 |

iɮxM ʙ nxɴ bn

{ɯ vʮʺ Ijɪɮ ɴʮn

n ɴhx ʶɮ Sbbn

Sʮʺ xMɳ {ə ɮz Ebn | 6 |

qxM {iɵixʳnɚ

qi֯Mɴxʮ ECxt

{sxɦ ʺʮ Hiə

xp b Mʴ` | 7 |