128 b

Vɪ Vɪ VMjh VMnM jh

+Jə Mhɺqɨ uxɨ | { |

+ɴ Ec{ɰ{nnbEn

+ʴ vʮʺn ɨگiɪx

+x ʳ{bn ʮ ֮nɯ

+ ɪ xɨ E M֯ɪx | 1 |

+ɴix nn ʮ i xʺɯ

+ɴix iM ʮ i iMִ

+ɴix nn M xɪɨEx

+ ɪ xɨ E M֯ɪx | 2 |

Ehʦɨx nʴVɯ nx ʤb

Eb Ebx Exnxɺִ

{ɮ J|h iMənx

+ʮi {hxn {䲴ɯ vVx | 3 |

֮M xɮM ɭ iMɳM

{ɮiɮxxʺ xn xʺɽ

ʮxɚn M +xɮx En

M֯EiəE J {ɴɨxx | 4 |

jiʙ P{iɪ bxn

iɺi x֨ixnxʺn

{i ɴn iɮhˤɤD Pʺn

<iMh ɯ ڭEnM | 5 |

iɮhMʦɨJxM ɤnɴ {`ʺ

=hʺ ˽n nM xbn

{ɮ {ɴɨxɺi =nɺiɶMɳ

ɮn Bnn <iM{ɨ] | 6 |

+Jə nMɳ ɮ z i

xJɳ Eh ɴx {

Jnʚ ESn{ɶɤn <Mɚn

J|hxx ɨxxEʮʺn | 7 |

iɮhix Eɪn ɮnx x n]

vɮhɺiɳ Eb nxVɮbx

ɮn hɴx b Mʙn nMɳ

=ʽ E˪ n x֨ix | 8 |

ʮM Sbɴxk ʮMɳ Eb

ɮnz E^ ɽ Dɮx

+ʺ hnʚ nʶɮx bM^ i

n x֨i əi nҮ | 9 |

=MɤnE ʺəE E{ɴɮ ɮ

iɮhEiəExY iʳ i

Mʮʽi VҴx Ek ink

֮xɮ ʮ] x֨ixM | 10 |

ʴVɪ P{iɪʙʺ vɮhɺiɳxi

Vʺ HEn ɮx {bn

+V{nʴ ɨ Eb ɮ x֨i

xV Eiɪx b ɮ {bn | 11 |

+ ɯix Ҩxxʺ u{ɮMn

Enʙ Vxʺ {ɭlɮbx

Ҩ ʴG Dɮx ʮnDn

+ ʽ xɨ EEɪx | 12 |

Enn ʶɶ֦ɴxn Ҩx ʤb

Mʮbn iɶMɴnxʺi

ʮMɳx ʮM˳ EʮMɳx EʮM˳

+n ҮxM ֮xɮ ɮҪ | 13 |

E{ MɮxD xb iMiʙ

=MMɳ {b +ɴxʺn

+Mx xʙ =ʮxD i vҮ

vʮʺ VʴMn izxVɮ | 14 |

+ʚq EʽbE Dɮ

xɚnʺn EE]Ex

ʚn֮ Mʙn p{n Eʴbn

B VxʮM ɴ ʮn | 15 |

VEXxxʺn Mvx ʳ

VɺڪɪMɴx bʺnx

+Vɪʙ Eɮ ə ɴɯxn

VMɴʮ EEh E^n | 16 |

xxv p{n xnMiɴxʮn

nxɴɮ ɴɮEn M

Exxɴ {D EԮnMɳ iʮn

xxM MvExk | 17 |

n ESEx p{nnʴSαEM

ɯM EE bx

Mʮbx ɮʺ +ʺ +xxVɮ

E{x^n ɚE nn | 18 |

ʮ nɺxx ib dMbʴ

Үxɮʮ ҙ iʮn

Eɮ ə ɴʮ ʮMɳ xMMk

+i Eɮx iɮn | 19 |

M֯ix Mɮn xɮh ʤb

=hʺ ɮ ɴ ʤɺbn

ʮ E{{bnq ҨɽEɮ Mn

BMn n x +^n | 20 |

xʮnx Eʳ ɮ֯M M֯ix

̽bn Ү Ek iMn

xҮbMq nvxx Mbʽ

>u iz Mn˪n ʮn | 21 |

SbʴGx MnEb hnM

bnvʴʺnJɳ Jɳ

˽b ʤɺ]n Enx |i{ɴx

Eb xɚɮɯ jɦִxn | 22 |

nxɴɯ EʙMnMɴiʮʺ VxʮM

xx Eiɴ v{ִnxʮi

Yx i {ɴɨx iɳniʮʺ

xxv uJxnxʺn | 23 |

+ɭEixɴ xM nʮʙ vɨx

xɭɪn Eɭl {`ʺ

=έɪ +ɨɪn iiɨɭMɴx

ɭ VxʮM +ʽn nn | 24 |

ɭ ʮ ʴɷɴ {ʺɪ

nnMɳ iɴ x Jbʺ

ɭ ʮ ʴɷɺiɴnʽn

ɭnMҭh iiɪʙ | 25 |

BEʴɶi EɹMɳ x iʮn

EέSix Sʺ

Ejɪnʳq ֮ +ʙִi

+ EəxɦɪixEEn | 26 |

nʮEɸɨD {xɮ{ {M ɺɨx

{nEM E nɭlMɳx

{nxɦx Jn iʳn i-

nn uxɮɪMʦxʨ{x | 27 |

Vɪ Vɪi nniiʨɮɭib

Vɪ Vɪi nMV{Sxx

Vɪ Vɪi SɭEMɭ{ɭiEʙ

Vɪ Vɪi VMzl uxl | 28 |

iMEM֯ɮx iEən x

Mʴɮn Jɴ VxE

˽Mn Eb M֯viɭʨ

ҮMʴ`xn xxʤɮ | 29 |

ɺڭ{ɮMn MɽMɳ

ʨnʮM ֮xn i]n

ҨEn{hɴxi E^ D

< uxɨ ɮnnnʮM | 30 |

{jʮnɯ i{jɮnɯ -

jnʙ nMVɪɴɽn n

jMɳ Ҳɮ{ɨi ɮVִɯ

jxɨEx ƺEi jn | 31 |

{nVɯʮn uxɨ -

i{ɴx En JɴxҴn

{i VMzlʴ`x iʮ ɴ-

E{nn Ebʪɺִn | 32 |