$gRiVLRiVsRVshRi yxqsLRi RVgRi

181( l ) sLi ss FyR gRiVLRiV sVVFy(gRiVLRiVsRVshRi)