$sWxsshRi yxqsLRi RVgRi

125 ةssLiRLRi xqsLigRisLRiV ryss[RZNP ysV FsLiVR V s[V sLRiNRPs[RZNP(sWxsshRi)

215 ճORPQyRZNP FnyORPQ sslgi(sWxsshRi)

229sWLRiVRs عV sVlLiRVxZNP䩫sV yV(sWxsshRi)

268( f )sLiNRPjsRVs xmsLiNRPy˳s][LRis* NRPVsV(sWxsshRi)