Fy[aRPshRi yxqsLRi RVgRi

15.ARyLiVVyRLRiV I j zTVV Fy (Fy[aRPshRi)

32BLiRLRi[NRPV sryNRP sWRVs sLRisV (Fy[aRPshRi)

23 c AsLiRdlLiLi @RV |msxqsLRiV gRiVLRiVsVR* sVVsLSRV GsLi ss NRPLRiVZNP FsgS gRiVLRiVsVR* sVVsLSRV(Fy[aRPshRi)

87 NSV ss xmsR][RVZNPLRigRiVs sWRV[s xLjiNSRVsy|qs(Fy[aRPshRi)

188 Fy|qs $ g_Lji FsssV (Fy[aRPshRi)

268( d )yxqsLSRVLRi [xqsLRi ssy|qs xmsp\lLizqsN]Liy (Fy[aRPshRi)

280ryNRPV C ˳s˳LigRi ryNRPV C sWs˳LigRiryNRP[ZNP LRiLigRi(Fy[aRPshRi)