yxqsLSRVLRi RVgRi

10.@LiRLRiLigRiR xLjiRV NSRslgi ($NRPXxtsQ)

47 Fss Fyr NRPLRiVNRPLRi xmssgRiaRPRVs gRiyRLRi ($NRPXxtsQ)

56 FsLijgSRLRiV IsV N]RVNRPLiR xLjiV (zqsLjiNRPXxtsQ)

72 NRPg][ ylLis ss sVVxqs ($NRPXxtsQ)

83 NS᮵ slLi NRPsVdsRV sVWLRiVRV Fy[aRPs ][lLi gjiṸV (zqsLjiNRPXxtsQ)

101 N]sWRVs RRVLRiylLi }mssVRV RLRiLiRj y F~s NRPLRi zmsTRV($NRPXxtsQ)

120 sVsV sVsVR N]RVNRPLiR xLjiV (zqsLjiNRPXxtsQ)

122 RVyRVVxsVsVLiR RV dsV sLiR($NRPXxtsQ)

123 LRiR*ssV sWTR FyxmsgRilgi g][zmss LRisLiRlLi ry(zqsLjiNRPXxtsQ)

147 yxqslLiLiRlLi xmsoLRiLiRLRiyxqsLRiRV($NRPXxtsQ)

163 ssgSLRiV xqsLjiRV FssgRis gRiRV ($NRPXxtsQ)

194 sgRi \sNRPVLihRi($NRPXxtsQ)

204 gjiRVjLRiV gjiRVjLRiV Fs sWss($NRPXxtsQ)

234( h ) sVzsV ry B|tsQ sVzsV ry($NRPXxtsQ)

256LRiLigRi LiR XLiyssR sLiRN]R*s x¿LiR($NRPXxtsQ)

257LRiLigRiRV sVslgi LijlLi @LiRLRiLigRij gRiVTNRP NRPV᮪s y($NRPXxtsQ)