Sri vyAsarAya tIrTha
Picture of Sri vyAsarAya tIrTha
Please refer Dvaita Homepage Biography of Sri Vyaasa Tiirtha

Few Compositions of Sri Vyaasa Tiirtha

-----------

Sri Pada Raja Tiirtha Sri Vyasa Raja Tiirtha Sri Vadi Raja Tiirtha Sri Raghavendra Tiirtha Sri Purandara Dasaru
Sri Kanaka Dasaru Sri Vijaya Dasaru Sri Gopala Dasaru Helevanakatte Giriyamma Sri Jagannatha Dasaru
Sri Pranesha Dasaru Harapanahalli Bhimavva Sri Prasanna Venkata Dasaru Sri Venu Gopala Dasaru Sri Mohana Dasaru
Sri Guru Jagannatha Dasaru Sri Asygyala Govinda Dasaru Sri Mahipathi Dasaru Haridasa HomePage FAQ
-----------