Use the arrow-buttons to navigate to nearby pages.


|Previous| |Next| |Scholars|


Note: all files are in PDF format.   See our Mah‚bh‚rata-T‚tparya-Nirnaya page for general tips.


Works by Sri Vijayîndra Tîrtha

Some of the 104 works by Sri Vijayîndra Tîrtha

 1. brahmasUtrabhAshhyaTIkATippaNi tattvamaNimANikyapeTikA
 2. brahmasUtranyAya saN^graha
 3. brahmasUtranayamukura
 4. brahmasUtraadhikaraNanyAyamAlA
 5. adhikaraNamAlA
 6. adhikaraNaratnamAlA
 7. nyAyamauktikamAlA
 8. advaitashixA
 9. bhedavidyAvilAsA
 10. madhvasiddhAntasAroddhAra
 11. mImAMsAnayakaumudI
 12. nayachampakamAlA
 13. vAgvaikharI
 14. vAdamAlikA
 15. shrutitAtparya kaumudI
 16. shrutyarthasAra
 17. gItAvyAkhyAna
 18. nyAyAmR^itanyAyamAlA
 19. nyAyAmR^itajaiminIyanyAyamAlA
 20. nyAyAmR^itagurvAmodaH
 21. nyAyAmR^itamadhyamAmodaH
 22. nyAyamAlA
 23. tAtparyachandrikAvyAkhyA - nyAyamAlA
 24. chandrikodAhR^itanyAyavivaraNaM
 25. tAtparyachandrikAbhUshhaNaM
 26. tarkatANDavavyAkhyAsadyuktiratnAvaLi
 27. paratattvaprakAshikA
 28. upasaMhAravijaya
 29. rAmAnujamatarItyAsUtrArtha [shArIrikamImAMsA]
 30. pramANalaxaNaTIkAvyAkhyAna
 31. kathAlaxaNaTIkAvyAkhyAna
 32. tattvodyotaTIkAvyAkhyAna - gUDhabhAvaprakAsha
 33. vishhNutattvanirNayaTIkAvyAkhyAna
 34. mAyAvAdakhaNDanavyAkhyAna
 35. mithyAtvAnumAnakhaNDanavyAkhyAna
 36. upAdhikhaNDanavyAkhyAna
 37. avashishhTaprakaraNagranthavyAkhyAna
 38. kuchodyakuThAra
 39. bhaTTojIkuThAra
 40. aNubhAshhyaTIppaNi
 41. padArthasaN^graha
 42. praNavadarpaNakhaNDanam.h
 43. bhedachintAmaNi
 44. bhedaprabhA
 45. bhedAgamasudhAkara
 46. bhedasaJNjIvanI
 47. liN^gamUlAnveshhaNavichAra
 48. virodhoddhAra
 49. vishhNupAramya
 50. sanmArgadIpikA
 51. AnandatAratamyavAdArtha
 52. gItAxarArtha
 53. pishhTapashumImAMsA
 54. gItAbhAshhyapremeyadIpikATippaNi
 55. nyAyadIpikATippaNi
 56. karmanirNayavyAkhyA
 57. nyAyasudhATippaNi -bindu
 58. shrIvyAsarAjavijaya
 59. subhadrAdhanaJNjaya
 60. ubhayagraharAhUdaya
 61. siddhAntasArAsAravivechana
 62. --71 dashopanishhad.hbhAshhyaTIkATippaNi

Stotra:

72. shrI nR^isiMha stutiH

73. vyAsarAjastotram.h


|Prev| |Next| |Top| |Scholars|


Use the arrow-buttons to navigate to nearby pages.